ขั้นตอนการบำบัด

  1. นัดหมายเวลา
  2. รับการบ้านก่อนเข้ารับบำบัด เพื่อรับทราบปัญหา และเรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้การบำบัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. เข้ารับการสะกดจิตบำบัด การบำบัดครั้งแรกแบ่งเป็น – พูดคุยก่อนบำบัด(Pre-talk) 0.30 – 1 ชั่วโมง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการและความคาดหวังของผู้เข้ารับการบำบัด รวมถึงอธิบายการทำงานของการสะกดจิต – ทำการสะกดจิตบำบัด 1 -2 ชั่วโมง – พูดคุยหลังการบำบัด 0.30 – 1 ชั่วโมง
  4. หลังจากบำบัด จะมีการติดตามผลทางไลน์ และให้คำแนะนำจนสามารถได้แนวทางไปทำสมาธิเองได้

ค่าบริการ

ทำการบำบัดที่ บ้านดิน The Back to the earth Chiang mai https://www.facebook.com/thebacktoearthchiangmai/

อัตราค่าบริการ 2,222 บาท/ครั้ง

อัตราค่าบริการ 1500 บาท/ครั้ง